MN55
CD1
01 Klavierstück op. 8 (2.fassung 1980) (4:26)
02 Fantasie op. 10 (1977) (4:40)
03 Klavierstück op. 34 (1981) (4:15)
„Erinnerung an Mahlstetten“
04 Prélude op. 27 (1981) (1:25)
05-08 4 Klavierstücke op. 36 (1981) (6:45)
09-12 Fantasie RB op. 58 (2005-07) (15:20)
„Psychogramm“ in vier teilen
13 Trauermusik RB op. 62 (2008) (5:10)
14 Kleine Fantasie op. 75 (2015) (5:08)
15 Fantasie op. 71 (2013) (2:58)
16 Bagatelle op. 72 (2013) (2:40)
17 Kleine Fantasie op. 74 (2015) (3:03)
18 Bagatelle op. 76 (2016) (3:55)
19 Fantasie op. 77 (2015-17) (3:30)
20 Kleine Elegie op. 63 (2009) (2:31)
21 Prélude op. 68 (2011) (2:27)
22 Kleine Fantasie op. 69 (2012) (1:40)
CD 2
01 Fantasie und Toccata op. 78 (2017) (15:15)
- Fantasie
- Introduktion und Toccata

IMPROVISATIONEN
03 13. Dezember 2015 (9:20)
04 14. Februar 2016 (11:45)
05 28. Februar 2016 (9:15)
06 20. November 2016 (8:25)
07 26. März 2017 (5:05)
08 14. April 2017 (10:20)


Best.-Nr. MN-41

Best.-Nr. MN-40

Best.-Nr. MN-39

Best.-Nr. MN-38

Best.-Nr. MN-36

Best.-Nr. MN-35

Best.-Nr. MN-34

Best.-Nr. MN-33

Best.-Nr. MN-32

Best.-Nr. MN-31

Best.-Nr. MN-30

Best.-Nr. MN-29

Best.-Nr. MN-28

Best.-Nr. MN-27

Best.-Nr. MN-26

Best.-Nr. MN-25

Best.-Nr. MN-24

Best.-Nr. MN-23

Best.-Nr. MN-22

Best.-Nr. MN-21

Best.-Nr. MN-20

Best.-Nr. MN-19

Best.-Nr. MN-18

Best.-Nr. MN-17

Best.-Nr. MN-16

Best.-Nr. MN-15

Best.-Nr. MN-14

Best.-Nr. MN-13

Best.-Nr. MN-12

Best.-Nr. MN-11

Best.-Nr. MN-10

Best.-Nr. MN-09

Best.-Nr. MN-08

Best.-Nr. MN-07

Best.-Nr. MN-06

Best.-Nr. MN-05

Best.-Nr. MN-04

Best.-Nr. MN-03

Best.-Nr. MN-02

Best.-Nr. MN-01

Best.-Nr. JW-03